ఈ అరుంధతి లేఖకు అజిత్ దోవల్ ‘పిచ్చెక్కించే’ జవాబు!