పెత్తందార్లు వస్తే… దేవుళ్లయితేనేం… నిశ్శబ్దంగా, నిర్బంధంగా దీవించాల్సిందే….