అమ్మో సంచయితా..! ఇదేం పనమ్మా.., ఎవరు మెచ్చుతారు ఇవి..!?