బర్త్‌డే దర్శనం..! అంతటి దేవుడికీ డిస్ట్రబెన్స్ తప్పలేదు మరి..!!